برنامه‌های مطالعه و نیایشهای روزانه

عیسی: پرچم پیروزی‌ما
چرا عید پاک؟
عیسای پادشاه: مطلبی عبادی در خصوص "عید پاک"، نویسنده: تیموتی کلر
داستان قیام مسیح
شش روز با نام های خدا

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید