YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

یقین در زمان تردید

یقین در زمان تردید

در زمان های تردید، خداوند یقین و اطمینان است. به برنامه مطالعاتی اخیر دیوید ویلا بپیوندید که در میان تردیدها و منفی باف برای رسیدن به چیزی بزرگتر میکند.

از سازمان دیوید ویا بابت فراهم کردن این برنامۀ مطالعه سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به این وب‌سایت مراجعه فرمایید: https://davidvilla.me
About The Publisher