تبدیل یافته: گامهای بعدی برای یک زندگی تبدیل یافته

۶ هفته

شما با پذیرفتن مسیح به‌عنوان نجات‌دهندۀ خود، برای همیشه تبدیل و دگرگون شده‌اید. چیزهای کهنه درگذشته است. اکنون، شما خلقت تازه‌ای هستید. صرفنظر از اینکه در مسیح نوایمانید یا بالغ، این برنامۀ مطالعه به شما در درک بهترجایگاه خود در مسیح و معنای پیروی او کمک خواهد کرد. درک بهتر هویّت‌تان در مسیح، کمکتان خواهد کرد تا پیش رفته، گامهای بعدی را جهت انجام همۀ کارهایی که خدا انجامشان را از شما خواسته، بردارید.

ناشر

از Life.Church جهت تهیۀ این برنامۀ مطالعه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 100000 تکمیل