کتاب مجله‌ی شاگردی در برنامه مطالعه در یک زمان

کتاب مجله‌ی شاگردی در برنامه مطالعه در یک زمان

١سال

راهنمای آسان برای خواندن کتاب مقدس یک کتاب در یک زمان. از مجله شاگردی، این کتاب خواندن "کتاب مقدس در یک زمان"، آنچه را که شما برای خواندن کتاب مقدّس در عرض یک سال نیاز دارید، به شما می‌دهد.

ناشر

ما از NavPress برای فراهم کردن این برنامه تشکر می‌کنیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به http://bit.ly/ArZLES مراجعه کنید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 10000 تکمیل