برنامه‌های مطالعه کتاب‌مقدس

عبادتی روزانه در ارتباط با آیه امروز انجیل را شروع کنید

آیات این هفته انجیل

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید