سخن چینی

٧روز

سخن های ما قدرت خارق العاده ای برای تخریب و سازندگی دارند. سخن چینی بطور مخصوص زهر آلود است. بنابراین، کلمات چه نقشی در زندگی شما دارند؟ آیا حیات به همراه دارند یا دیگران را نابود می کنند؟ این برنامه مطالعه هفت روزه کمک می کند تا بفهمید خدا در رابطه با چیز هایی که از دهانتان خارج می شود بسیار جدی است. ساکت باشید و فقط به سخنان او گوش دهید.

ناشر

اين طرح توسط ساخته شده است.LifeChurch.tv

دربارۀ ناشر

بیشتر از 250000 تکمیل