وعده‌هایی برای هر روز زندگی

14 روز

روز خود را با تعالیم کاربردی کتاب مقدسی از جویس مایر آغاز کنید. این تاملات روزانه روحانی به شما امید خواهد بخشد، به تازه ساختن ذهنتان یاری خواهد رساند و در خواهید یافت که می توانید هر روز زندگی ای هدفمند و پرشور را تجربه نمایید.

ناشر

ما می خواهیم از وزارتخانه های جویس مایر برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به آدرس http://tv.joycemeyer.org/farsi

دربارۀ ناشر