عیسی و بشریت جدید | BibleProject

عیسی و بشریت جدید | BibleProject

نامهٔ پولس به رومیان یکی از مهمترین نامه‌هایی است که تاکنون نوشته شده. در این طرح هفت روزه یاد می‌گیرید چطور عیسی، خانوادهٔ پیمان جدیدی را از طریق مرگ، قیام خود و فرستادن روح القدس ایجاد کرد.

ما از پروژه انجیل بابت فراهم کردن این برنامه ممنونیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به www.bibleproject.com مراجعه کنید.

دربارۀ ناشر

برنامه‌های مطالعۀ مربوطه

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید