YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

از وقت‌تان برای خداوند استفاده کنید

از وقت‌تان برای خداوند استفاده کنید

نیایشی ۴روزه از آر. سی. اسپرول با موضوع استفاده از وقت‌مان برای خدا. هر نیایش، فراخوانی است برای زندگی کردن در حضور خدا، تحت اقتدار او، و نیز برای جلال او.

از سازمان مسیحی لژیونر برای تهیۀ این برنامه تشکر می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به لینک زیر بروید: Ligonier.org/freeresource
About The Publisher