Muối và ánh sáng

Ngày 3 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

Đèn rất quan trọng cho mỗi gia đình trong thời của Chúa Giêxu. Họ thắp đầy ánh sáng trong ngôi nhà để xua tan bóng tối. Chúng ta là Cơ Đốc Nhân có chức năng tương tự trên thế giới.


Hãy tưởng tượng một thế giới không có ánh sáng. Hãy suy nghĩ về nhiều cách bạn có thể, trong đó cuộc sống của bạn sẽ khác biệt.


Một thế giới như vậy sẽ không an toàn. Chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy những người khác, hoặc thực hiện hầu hết các nhiệm vụ, rất khó để tìm ra cách của chúng tôi. Một thế giới không có ánh sáng sẽ đáng sợ. Như bóng tối thường che đậy cho cái ác và nguy hiểm. 


Theo Chúa Giêxu, có rất ít sử dụng trong việc trở thành một môn đồ kín giấu. Ngài tự gọi mình là ánh sáng của thế giới - một ánh sáng mà bóng tối không bao giờ có thể che khuất. 


Chúa Giêxu là ánh sáng của thế gian và chúng ta chỉ đường cho Ngài qua chứng cớ của chúng ta bằng lời nói và hành động. Nếu chúng ta không giúp người khác khám phá Ngài thì thế giới vẫn còn trong bóng tối và không thể phát triển.


Bạn có thể thêm ánh sáng vào bóng tối, nhưng không bao giờ tối đến sáng. Chúng ta phải làm sáng tỏ con đường với ân sủng, tình yêu và lòng nhân từ.