Những Thói Quen

Những Thói Quen

6 Ngày

Thay đổi không hề dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể. Bắt đầu một vài thói quen nhỏ có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân hôm nay và biến đổi thành 1 người bạn muốn trong tương lai. Kế hoạch Kinh Thánh Life.Church thông qua sách Kinh Thánh với một từ viết tắt đơn giản để tạo ra những thói quen tốt hằng ngày mà bạn có thể bám sát.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập https://www.life.church để biết thêm thông tin/

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất