Sống bởi Đức Thánh Linh: Tĩnh nguyện với John Piper

Sống bởi Đức Thánh Linh: Tĩnh nguyện với John Piper

7 Ngày

7 Bài đọc Tĩnh nguyện từ John Piper về Đức Thánh Linh

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn John Piper và Desiring God vì đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.desiringgod.org/

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất