Câu Kinh Thánh trong ngày

Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài, Đó là phận sự của con người.

Truyền Đạo 12:13 (VIE2010)

 Chia sẻ

Kế hoạch Kinh thánh

Bắt đầu một sự Tĩnh nguyện Hàng Ngày liên quan đến câu Kinh Thánh hôm nay