Muối và ánh sáng

Ngày 5 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

Vì sao Chúa Giêxu muốn chúng ta hiểu về mục đích của mình khi Ngài mô tả Giáo Hội như “muối của đất?”


Chúng ta giỏi như thế nào khi để Đấng Cứu Thế tỏa sáng qua chúng ta trong lời nói và việc làm? Chúng ta có thể thực hiện những bước nào, riêng rẽ và như một hội thánh, để trung thành và hiệu quả hơn trong sự lời chứng ​​của chúng ta về Chúa Giêxu. 


Có lẽ là muối nghĩa là cam kết cầu nguyện cho những người ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Có lẽ là ánh sáng có nghĩa là hy sinh cho những người sống trong nghèo đói. Hội Thánh nên tìm kiếm công lý cho những người bị áp bức và yêu thương những người mà xã hội ruồng bỏ, giống như Chúa Giêxu đã làm.


Trong Công lý khoan hồng, Tim Keller, một mục sư và nhà thần học, viết, “Khi Kinh thánh nói về việc làm công lý, nó có nghĩa là sống theo cách tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ nơi con người có thể phát triển, để sửa chữa bình an đã bị xói mòn. Điều này xảy ra khi chúng tôi tập trung vào nhu cầu của người nghèo."


Chúa Giêxu kêu gọi và đưa vào hội thánh để tham gia vào sứ mệnh của Thiên Chúa để chuộc lại và khôi phục tất cả các tạo vật. Đối với một sự phản ánh nhóm nhỏ trên là Salt & Light, tải chuyên sâu Tearfund của nghiên cứu, Phần của tôi là gì: Tìm kiếm địa điểm của bạn trong sứ mệnh của Đức Chúa Trời