Tìm Kiếm Tấm Lòng Đức Chúa Trời Hàng Ngày - Sự Khôn Ngoan

Tìm Kiếm Tấm Lòng Đức Chúa Trời Hàng Ngày - Sự Khôn Ngoan

5 Ngày

Tìm Kiếm Tấm Lòng Đức Chúa Trời Hàng Ngày là một kế hoạch đọc 5 ngày với ý định khích lệ, thách thức và giúp chúng ta trên con đường của đời sống hàng ngày. Như Boyd Bailey đã nói, "Hãy tìm kiếm Ngài ngay cả khi bạn không cảm thấy vậy, hay khi bạn quá bận rộn và Ngài sẽ ban thưởng sự trung tín của bạn." Kinh Thánh nói, "Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài. Và hết lòng tìm kiếm Ngài." Thi Thiên 119:2

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Boyd Bailey với sự kết hợp với Wisdom Hunters đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.wisdomhunters.com/

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất