Chúa Giê-su: Lá Cờ Chiến Thắng của Chúng Ta

Chúa Giê-su: Lá Cờ Chiến Thắng của Chúng Ta

7 Ngày

Khi chúng ta kỷ niệm Lễ Phục Sinh, chúng ta ca ngợi chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử. Qua sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu, Ngài đã vĩnh viễn đánh bại quyền lực của tội lỗi và sự chết, và tất cả những hệ quả của chúng, và Ngài đã chọn chia sẻ thắng lợi đó với chúng ta. Tuần lễ Phục Sinh này, hãy cùng đào sâu vào một số đồn lũy mà Ngài đã chinh phục, suy ngẫm về trận chiến mà Ngài đã đánh cho chúng ta, và ngợi khen Ngài là Lá Cờ Chiến Thắng của chúng ta.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Hội Thánh Highlands đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: https://www.churchofthehighlands.com

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 100000 lượt hoàn tất