Hành Động Ăn Năn

Ngày 2 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh Nguyện
"Con đang đứng ở phía nào?" Đó là câu hỏi Chúa Jêsus cho bạn trong Lu-ca 13:1-8. Bạn đang ở bên sự ăn năn hay không? Ăn năn dẫn đến sự sống đời đời, trong khi không ăn năn sẽ dẫn đến sự hủy phá. Sứ điệp của Chúa Jêsus rất đơn giản: tất cả những gì chúng ta cần làm là hãy ăn năn tội lỗi để nhận được một cuộc đời mới. Nếu không ăn năn, sẽ phải chịu sự đoán phạt. Chúa không muốn hủy diệt chúng ta, nhưng Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta sanh bông trái. Hiện giờ cuộc đời bạn đang sanh trái gì? Những tội lỗi nào bạn cần ăn năn để bắt đầu sanh bông trái theo ý Chúa?