Thay đổi: Những Bước Tiếp cho một Cuộc Đời Thay Đổi .

6 Tuần

Với quyết định mời Đấng Christ làm Chúa Cứu Thế của chính mình, Bạn đã được thay đổi mãi mãi. Những sự cũ đã qua. Bạn trở nên một tạo vật mới. Không tùy thuộc bạn là một người mới ở trong Chúa Cứu Thế hay bạn đã theo Ngài trong một thời gian dài, kế hoạch này sẽ giúp bạn có được sự hiểu biết hơn về chính bạn khi ở trong Chúa Cứu Thế và ý nghĩa của người theo Ngài thật sự. Bạn sẽ ý thức hơn về tư cách của mình trong Chúa Cứu Thế điều này sẽ giúp bạn hướng về phía trước bằng những bước tiếp để làm trọn những điều mà Chúa đã kêu gọi bạn.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cám ơn Life.Church đã cung cấp cho chúng tôi kế hoạch này. Để có thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web:www.life.church

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất