Hành Động Ăn Năn

Ngày 3 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh Nguyện
Ăn năn dẫn đến sự tha thứ. Chúng ta ăn năn và Chúa tha thứ. Sự ăn năn và sự tha thứ không phải là những khái niệm khó. Sự ăn năn là hành động của chúng ta và sự tha thứ được Chúa ban lại cho chúng ta bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài. Tuy rằng tiến trình thì đơn giản, nhưng quyền năng của sự tha thứ của Chúa thì không thể đo lường. Sự tha thứ của Chúa loại bỏ mọi tối tăm trong cuộc đời và đưa chúng ta đến ánh sáng bất kể tội lỗi nào chúng ta đã phạm. Sự tha thứ của Chúa che phủ MỌI tội lỗi của bạn. Làm thể nào để quyền năng cứu chuộc của sự tha thứ từ Chúa thay đổi và tác động tới cuộc đời bạn?