Hành Động Ăn Năn

Ngày 5 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh Nguyện
Thiên Chúa đã ban con một của Ngài - Chúa Jêsus xuống thế gian với mục đích chính là ban cho chúng ta một cuộc sống mới. Lu-ca 5:27-32, Chúa Jêsus diễn đạt lại mục vụ của Ngài theo cách sau: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn.” Đấng Cứu Thế đã đến để những kẻ tội lỗi như tôi và bạn có được một cuộc đời mới qua sự ăn năn của chúng ta và sự tha thứ từ Ngài. Cuộc đời của chúng ta được thay đổi mãi mãi khi chúng ta ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ của Chúa. Công việc của Chúa Cứu Thế cũng là mục vụ của chúng ta. Chúng ta được gọi không phải để làm đại diện cho người công chính, nhưng cho người hư mất và cần được tha thứ. Nếu bạn đã chân thành ăn năn tội lỗi mình và Chúa tha thứ tội lỗi đó, thì bạn có lời chứng để nói lại với những người cần được tha thứ. Cuộc đời biến đổi của bạn sẽ tạo nên thay đổi tương tự cho cuộc đời người khác. Bạn có biết ai cần ăn năn và nhận được tha thứ từ Chúa? Làm thể nào để câu chuyện về sự tha thứ từ Chúa của bạn giúp đỡ người khác tìm đến sự ăn năn?