Sử dụng thời gian của bạn cho Chúa

4 Ngày

R.C. Sproul cung cấp kế hoạch 4 ngày dâng mình để dùng thời gian của bạn cho Chúa. Mỗi phần của kế hoạch này kêu gọi bạn sống trong sự hiện diện của Chúa, sống dưới thẩm quyền của Chúa và sống vì sự vinh hiển của Ngài.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Ligonier Ministries đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại Ligonier.org/youversion

Thông tin phát hành

Hơn 500000 lượt hoàn tất