Sử dụng thời gian của bạn cho Đức Chúa Trời

Sử dụng thời gian của bạn cho Đức Chúa Trời

4 Ngày

R.C. Sproul cung cấp kế hoạch 4 ngày tĩnh nguyện cho việc sử dụng thời gian của bạn cho Đức Chúa Trời. Mỗi phần của kế hoạch này kêu gọi bạn sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, dưới thẩm quyền của Đức Chúa Trời và vì sự vinh hiển của Ngài.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Ligonier Ministries đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại Ligonier.org/youversion

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 750000 lượt hoàn tất