Hành Động Ăn Năn

Ngày 1 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
Thi Thiên 51 là lời than khóc của vua Đa-vít với Chúa, xin ăn năn về tội lỗi mà ông đã chìm đắm trong việc đeo đuổi Bát-sê-ba. Bạn có thể hình dung vua Đa-vít quỳ xuống kêu khóc thống thiết với Chúa, xin Ngài tha thứ tội lỗi của ông. Thi Thiên này cũng cho chúng ta biết bức tranh của sự ăn năn sẽ đến trên cuộc đời mỗi chúng ta như thế nào. Đầu tiên, vua Đa-vít nhận biết tội lỗi mình. Tiếp đến, ông xin Chúa tha thứ. Sau đó, ông xin Chúa làm mới lại mình. Cuối cùng, ông cầu xin Chúa giúp đỡ ông sử dụng tội lỗi của mình để dạy dỗ những người đang mê đắm tội lỗi và cần ăn năn. Bạn cần ăn năn những gì trong đời mình? Làm thế nào bạn noi theo gương ăn năn của Đa-vít để tăng trưởng trong mối quan hệ của bạn với Chúa?