គម្រោងអាននិងអត្ថបទស្មឹងស្មាធិ៍នឹងព្រះជាប្រចាំថ្ងៃ

៦ ថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ទូលបង្គំសូមចុះចូល៖ មេរៀនជំរុញជីវិត និពន្ធដោយក្រុមអ្នកជាប់ទោស
ការ​ព្រួយបារម្មណ៍
ថ្លែងពីអ្វីដែលឱ្យជីវិត
របៀបចាប់ផ្តើមអានព្រះគម្ពីរ
ការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់អ្នកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់
ជីវិតនិងការព្យាបាលមាននៅក្នុងទំនុកតម្កើង
ផ្ដល់អត្ថន័យលើការងាររបស់អ្នក
រស់នៅដោយព្រះវិញ្ញាណ៖ គ្រាស្មឹងស្មាធិ៍ជាមួយ លោកគ្រូ ចន ផែពើ (Jonh Piper)
ប្រោសលោះក្ដីស្រមៃ
ការរស់នៅដោយផ្លាស់ប្រែ៖ ឱបក្រសោបអត្តសញ្ញាណពិតរបស់អ្នក
ព្រះជាម្ចាស់អើយ ចុះចំណែករូបទូលបង្គំ?
សូមរាជ្យទ្រង់មកដល់
ដើរតាមព្រះយេស៊ូ ដែលជាអ្នកផ្សះផ្សារបស់យើង
ចក្ខុ ២០/២០៖ បានឃើញ បានជ្រើសរើស បានចាត់ឱ្យទៅ។ ដោយអ្នកស្រី គ្រីស្ទីន ខេន (Christine Caine)
ព្រះយេស៊ូវ៖ ទង់នៃជ័យជម្នះរបស់យើង
ហេតុអ្វីបុណ្យអ៊ីស្ទើរសំខាន់?
ព្រះយេស៊ូវជាព្រះមហាក្សត្រ៖ អត្ថបទអានស្មឹងស្មាធិ៍សម្រាប់បុណ្យព្រះមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ ដោយលោកគ្រូ ធីម៉ូថេ ឃេឡឺ
២១ ថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យបានហូរហៀរ
អ្នកជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់

YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ