កំហឹង និងការស្អប់

កំហឹង និងការស្អប់

៧ ថ្ងៃ

កំហឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលគ្រប់គ្នាពើបប្រទះក្នុងពេលណាមួយ។ គំរោងអាន៧ថ្ងៃនេះនឹងជួយអ្នកជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតខាងព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងសារខ្លីៗសំរាប់អានប្រចាំថ្ងៃ។ អានអត្ថបទ ចំណាយពេលពិនិត្យមើលខ្លួនឯងដោយស្មោះត្រង់ និងអនុញ្ញាតិអោយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់កាលៈទេសៈរបស់អ្នក។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

គំរោង​ផែន​ការណ៍នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ LifeChurch.tv។

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 500000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​