ការបំពាន

ការបំពាន

៧ ថ្ងៃ

មនុស្សមិនគួរត្រូវគេរំលោភបំពានឡើយ។ ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នក ហើយចង់អោយអ្នកទទួលការយកចិត្តទុកដាក់និងមើលថែ។ មិនខុសទេ ហើយក៏មិនលេងផ្លូវកាត់ដែរ ក៏មិនមានការយល់ខុសណាដែលត្រូវពើបប្រទះជាមួយនឹងការបំពានលើ រូបកាយ ផ្លូវភេទ ឬផ្នែកអារម្មណ៍ទេ។ គំរោងអានប្រាំពីរថ្ងៃនេះនឹងជួយលោកអ្នកអោយសម្រេចនូវការយល់ដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅលើ ភាពយុត្តិធម៌ ក្ដីស្រឡាញ់ និងការលោមលោមទៅកាន់គ្រ់បមនុស្សទាំងអស់។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

គំរោង​ផែន​ការណ៍នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ LifeChurch.tv។

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 100000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​