ការរងទុក្ខលំបាក

ការរងទុក្ខលំបាក

៤ ថ្ងៃ

ការ​រង​ទុក្ខ​លំបាក​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ជំនឿ​គ្រីស្ត​បរិស័ទ។ 2ធីម៉ូថេ 3:12 ហើយ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​គឺ​ចំរើន​ឡើង​តាម​ការ​ជួប​ជាមួយ​នឹង​ព្រះជាម្ចាស់ ហើយ​នឹង​ការ​សញ្ជឹង​គិត​ពីព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ។ ខគម្ពីរដែល​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ចង​ចាំ នឹង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​អោយ​ឆ្លើយ​តប​តាម​របៀប​ត្រឹមត្រូវ​ទៅកាន់​ការ​រង​ទុក្ខ​លំបាក។ ចូរ​អោយ​ជីវិត​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ដោយ​ចង​ចាំ​នូវ​ខព្រះគម្ពីរ! សំរាប់​ប្រព័ន្ធ​ដែល​ងាយ​ក្នុង​ការ​ចង​ចាំ​ខព្រះគម្ពីរ ចូល​ទៅ​កាន់ http://www.MemLok.com

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 500000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​