ការ​រង​សម្ពាធ

ការ​រង​សម្ពាធ

7 ថ្ងៃ

សម្ពាធ​ពី​អ្នក​នៅ​ក្បែរ អាច​ជារឿង​ធំ ប៉ុន្តែ​វា​អាច​ជា​ការ​ពិត​មួយ​ដែល​អាក្រក់​ដែរ។ ព្រះបាន​ត្រាស់​ហៅ​យើង​អោយ​រស់​ក្នុង​ជីវិតនេះ​ដើម្បី​បូជា​ថ្វាយទ្រង់។ អញ្ចឹង​ក្នុង​ការ​ដឹង និង​យល់​ពី​ស្តង់​ដារ​របស់​ទ្រង់​គឺវា​សំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់។ នៅ​ក្នុង​គំរោង​ប្រាំពីរ​ថ្ងៃ​នេះ អ្នក​នឹង​ស្វែង​រក​ឃើញ​នូវកម្លាំង​ក្នុង​ការប្រឈម​នឹង​សម្ពាធ​ ហើយ​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ត្រឹម​ត្រូវ​ក្នុង​ជីវិត

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 250000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​