ស្ដាប់​លើ​កម្មវិធី​ព្រះ​គម្ពីរ​ជា​សំលេង

មាន​ជំនាន់​នេះ

ដោន​ឡូដ​យក​ Bible App ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ

មាន​ជំនាន់​រាប់​រយ​ត្រូវ​បាន​បក​ប្រែ​ជា 900 ភាសារ​ផ្សេងៗ​គ្នា - ជា​ព្រះ​គម្ពីរ​ដែល​ទៅ​ជា​មួយ​លោក​អ្នក​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ទាំងអស់។

ដោន​ឡូដ​យក​ឥឡូវ