សម្លៀក​បំពាក់

សម្លៀក​បំពាក់

៧ ថ្ងៃ

សង្គមបានដាក់នូវភាពសំខាន់លើសម្លៀកបំពាក់ដែលមនុស្សពាក់។ នោះប្រហែលជាអ្នកឆ្ងល់ថា តើព្រះគម្ពីរមានចែងអ្វីខ្លះពីការដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួនឯង តើវាសំខាន់ទេ? គំរោងអានប្រាំពីរថ្ងៃនេះនឹងជួយលោកអ្នកអោយទទួលស្គាល់ថា វាជារឿងសំខាន់ក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះ។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

គំរោង​ផែន​ការណ៍នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ LifeChurch.tv។

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 250000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​