គម្រោងអានព្រះគម្ពីរ

ចាប់ផ្ដើមអត្ថបទស្មឹងស្មាធិ៍ប្រចាំថ្ងៃដែលទាក់ទងទៅនឹងខគម្ពីរថ្ងៃនេះ

ខគម្ពីរនានានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ

YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ