ខគម្ពីរ​សំរាប់​ថ្ងៃ​នេះ

ប្រសិន​បើ​បងប្អូន​ខឹង សូម​ប្រយ័ត្ន កុំ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​បាប» កុំ​ទុក​កំហឹង​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​លិច​នោះ​ឡើយ។

អេភេសូ 4:26 (គខប)

 ចែក​រំលែក

ខគម្ពីរនានានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ