ច្បាប់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់

បានកែប្រែចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ២ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២០

ដូចបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនៃគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជននិងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ គោលការណ៍ទាំងនោះនឹងគ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ YouVersion។ ក្នុងខណៈពេលដែលភាសាអង់គ្លេសនឹងយកមកគ្រប់គ្រងអារកាត់ នោះអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូចជា ការបកប្រែតាមហ្គូហ្គល ដើម្បីមើលនូវឯកសារនៅក្នុងភាសារបស់អ្នក។ រាល់ការកែសម្រួលលើការបកប្រែ នឹងដាក់ផ្សាយនៅលើទំព័រនេះ។


ការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ សេវាកម្ម និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ YouVersion (រួមគ្នា “YouVersion”) មិនថាក្នុងនាមជាភ្ញៀវឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះហើយ នោះអ្នកព្រមទទួលនិងយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើ YouVersion ក៏ដូចជា ច្បាប់គោលការណ៍ឯកជនរបស់ YouVersion។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬច្បាប់គោលការណ៍ឯកជនរបស់ YouVersion នោះអ្នកមិនមានសិទ្ធិចូល ឬប្រើកម្មវិធី YouVersion បានឡើយ។

ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ

YouVersion ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ Life.Church Operations, LLC (“ Life.Church”,“ we” ឬ“ us”) ។ យើងអាចកែប្រែនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះពីមួយពេលទៅមួយពេលតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើង។ ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលយើងប្រកាសវា។ ការប្រើប្រាស់ YouVersion ជាបន្តរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយលក្ខខណ្ឌដែលបានកែសម្រួលមានន័យថាអ្នកយល់ព្រមនិងយល់ព្រមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ។

កន្លែងដែល YouVersion បានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការបកប្រែក្រៅពីកំណែភាសាអង់គ្លេសនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកអ្នកយល់ព្រមថាការបកប្រែត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយថាភាសាអង់គ្លេសលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌនឹងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយ YouVersion ។ ប្រសិនបើមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងអ្វីដែលភាសាអង់គ្លេសនិយាយពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់និងអ្វីដែលការបកប្រែនិយាយបន្ទាប់មកភាសាអង់គ្លេសត្រូវមានអាទិភាព។

ការផ្លាស់ប្តូរទៅ YouVersion

ក្នុងខណៈពេលដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ជូន YouVersion និងមុខងារពិសេសទាំងអស់របស់យើង យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូនរបស់ YouVersion នៅលើផ្នែកណាមួយ ឬមុខងារណាមួយរបស់ YouVersion ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើហេតុផលណាមួយ ឬផ្នែកណាមួយនៃ YouVersion មិនមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ បានគ្រប់ពេលវេលានោះឡើយ។

ព័ត៌មានអំពីអ្នកនិងការចូលប្រើ YouVersion

រាល់ព័ត៌មានយើងប្រមូលទាំងអស់ នៅលើ ឬ តាមរយៈ YouVersion គឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ ច្បាប់គោលការណ៍ឯកជន។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ YouVersion អ្នកយល់ព្រមលើរាល់សកម្មភាពដែលបានអនុវត្តដោយពួកយើង ដោយទទួលអនុលោម ទៅតាមច្បាប់គោលការណ៍ឯកជន។

ការប្រើប្រាស់ដែលបានអនុញ្ញាតនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត

អ្នកអាចប្រើ YouVersion ស្របតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មឬសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងក្នុងនៃអង្គការសាសនាមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក។ សិទ្ធិទាំងអស់ដែលមិនបានផ្តល់ឱ្យអ្នកយ៉ាងច្បាស់ត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយ Life.Church ។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតហើយនឹងមិនប្រើ YouVersion ដូចខាងក្រោម៖

 • តាមរបៀបណាក៏ដោយដែលរំលោភលើច្បាប់ ឬបទបញ្ជារបស់ សហព័ន្ធ រដ្ឋ រដ្ឋមូលដ្ឋាន ឬអន្តរជាតិ
 • សំរាប់គោលបំណងនៃការកេងប្រវ័ញ្ច, ការធ្វើបាបឬប៉ុនប៉ងកេងប្រវ័ញ្ចឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អនីតិជនតាមវិធីណាមួយដោយបង្ហាញឱ្យពួកគេឃើញនូវមាតិកាដែលមិនសមរម្យ, ស្នើសុំព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ឬស្រដៀងនឹងការចែងប្រហាក់ប្រហែលនេះ
 • ក្លែងបន្លំឬព្យាយាមក្លែងបន្លំក្រុមហ៊ុនឬមនុស្សណាមួយដែលរួមមាន Life.Church ឬអ្នកប្រើ YouVersion ផ្សេងទៀត;
 • ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្ដណាផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់ដោយពួកយើងអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិត.Church ឬអ្នកប្រើ YouVersion ឬបង្ហាញពួកគេទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវ;
 • ក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលអាចបិទដំណើរការបង្ខូចឬធ្វើឱ្យខូច YouVersion ឬរារាំងការប្រើរបស់ YouVersion របស់អ្នកដទៃ។
 • ប្រើប្រាស់រ៉ូបូតស្ពឺឬឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀតដំណើរការឬមធ្យោបាយដើម្បីចូលប្រើ YouVersion សម្រាប់គោលបំណងណាមួយរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យឬចម្លងឯកសារណាមួយនៅលើ YouVersion ។
 • ដើម្បីណែនាំវីរុស Trojan horses, Worm គ្រាប់បែកតក្កវិជ្ជាឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលមានគ្រោះថ្នាក់។
 • ព្យាយាមដើម្បីទទួលបានការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតរំខានការខូចខាតឬការបំផ្លាញផ្នែកណាមួយនៃ YouVersion ឬម៉ាស៊ីនបម្រើកុំព្យួទ័រឬមូលដ្ឋានទិន្នន័យណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយ YouVersion;
 • ដើម្បីវាយប្រហារ YouVersion តាមរយៈការវាយប្រហារបដិសេធនៃសេវាកម្មណាមួយឬការវាយប្រហារបដិសេធការចែកចាយសេវាកម្ម។ និង
 • បើមិនដូច្នេះទេព្យាយាមបង្អាក់ការងាររបស់ YouVersion ។

អ្នកក៏យល់ព្រមផងដែរថាអ្នកនឹងមិនផ្ញើ ទាំងដឹងពេលទទួល ការបង្ហោះ ការទាញយក ការប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ រាល់ធនធានណាមួយ ដែល៖

 • មានសំភារៈណាដែលជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ អាសអាភាស មិនសមរម្យ រំលោភបំពានកាយា យីយា អំពើហឹង្សា ការស្អប់ខ្ពើម ការឌឺដង ឬសេចក្ដីជំទាស់ប្រឆាំងក្នុងរូបភាពណាមួយ
 • ផ្សព្វផ្សាយទង្វើ អាសអាភាស ឬរូបភាពអាសអាភាស អំពើហឹង្សា ឬការរើសអើង ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានណាមួយ ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងពូជសាសន៍ ភេទ សាសនា សញ្ជាតិ ពិការភាព និន្នាការភេទ ឬអាយុ
 • បំពានប៉ាតង់និក្ខិត្តសញ្ញាសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតឬសិទ្ធិផ្សេងៗរបស់បុគ្គលណាម្នាក់។
 • រំលោភលើសិទ្ធិស្របច្បាប់ (រាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិសាធារណៈនិងឯកជនភាព) របស់អ្នកដទៃ ឬមានឯកសារណាមួយដែលអាចបង្កឱ្យមានទំនួលខុសត្រូវខាងរដ្ឋប្បវេណី ឬព្រហ្មទណ្ឌក្រោមច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិ។
 • លើកកម្ពស់សកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយឬអ្នកតស៊ូមតិលើកកម្ពស់ឬជួយដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ
 • ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឬការលក់ដូចជាការប្រកួតប្រជែងការឈ្នះឆ្នោតនិងការផ្សព្វផ្សាយការលក់ផ្សេងទៀតការផ្លាស់ប្តូរ ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម; និង
 • ផ្តល់នូវចំណាប់អារម្មណ៍ថាសម្ភារៈដែលចេញមកពីឬត្រូវបានគាំទ្រដោយ Life.Church ឬមនុស្សឬអង្គភាពណាមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើនេះមិនមែនជាករណី។

ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើ

YouVersion មានលក្ខណៈពិសេស មានមុខងារអន្តរកម្ម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់បញ្ចូលបញ្ជូនផ្សព្វផ្សាយបោះផ្សាយ ឬបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬមាតិកាមនុស្សផ្សេងទៀត ឬអត្ថបទ (រួម“ ការចូលរួមវិភាគទានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់”) លើឬតាមរយៈ YouVersion ។ ទោះយ៉ាងណាយើងមិនអនុវត្តដើម្បីពិនិត្យមើលការចូលរួមវិភាគទានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតមុនពេលវាត្រូវបានបង្ហោះលើគេហទំព័រឬតាមរយៈ YouVersion និងមិនអាចធានាបាននូវការដកហូតនូវឯកសារដែលអាចជំទាស់បានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយ។ ដូច្នេះយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពឬអសកម្មណាមួយទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនការទំនាក់ទំនងឬមាតិកាដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬភាគីទីបីឡើយ។

ការចូលរួមវិភាគទានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ តាមរយៈការផ្តល់ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លើរឺតាមរយៈ YouVersion អ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងហើយអាជ្ញាប័ណ្ណនិងអ្នកស្នងបន្តនិងសិទ្ធិនីមួយៗរបស់ពួកគេនិងសិទ្ធិនីមួយៗប្រើសិទ្ធិផលិតការផលិតកែប្រែអនុវត្តបង្ហាញអាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយនិង បើមិនដូច្នោះទេសូមបង្ហាញដល់ភាគីទីបីនូវរាល់ឯកសារទាំងនោះដើម្បីផ្តល់ជូនយូធៀ។ អ្នកតំណាងនិងធានាថាអ្នកជាម្ចាស់ឬគ្រប់គ្រងសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងនិងការចូលរួមវិភាគទានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងមានសិទ្ធិផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះហើយរាល់ការចូលរួមចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកនឹងធ្វើហើយនឹងគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះតតិយជនណាមួយចំពោះខ្លឹមសារឬភាពត្រឹមត្រូវនៃការចូលរួមវិភាគទានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបង្ហោះដោយអ្នកឬអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតរបស់ YouVersion ។

សុវត្ថិភាពគណនី

YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតគណនី (“ សមាជិក”) ដែលទាមទារការផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់ Life.Church ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសឬត្រូវបានផ្តល់ជូននូវឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ឬព័ត៌មានស្រដៀងគ្នានេះជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីសុវត្ថិភាពរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមចាត់ទុកព័ត៌មានទាំងនោះជាការសម្ងាត់ហើយយល់ព្រមជូនដំណឹងដល់យើងជាបន្ទាន់នូវរាល់ការចូលប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬ ពាក្យសម្ងាត់ឬការរំលោភសន្តិសុខផ្សេងទៀត។ យើងមានសិទ្ធិបិទឈ្មោះអ្នកប្រើលេខសម្ងាត់ឬអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតទោះបីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នកឬផ្តល់ដោយយើងនៅពេលណាមួយក៏ដោយប្រសិនបើតាមគំនិតរបស់យើងអ្នកបានរំលោភលើការផ្តល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

ការតាមដាននិងការអនុវត្ត អនុលោមតាមច្បាប់ ការបញ្ចប់

អ្នកយល់ព្រមថាយើងមានសិទ្ធិ៖

 • ចាត់វិធានការណាមួយទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់គណនីសមាជិកឬការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលយើងយល់ថាចាំបាច់ឬសមស្របតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើងប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថាមានការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះការរំលោភសិទ្ធិភាគីទីបីការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ ផ្សេងទៀតឬការគំរាមកំហែងការទទួលខុសត្រូវឬការបង្កអន្តរាយដល់សុឆន្ទៈដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយយូវីសឺរឺជីវិត។
 • ចាត់វិធានការសមស្របដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការមិនកំណត់ការបញ្ជូនទៅការអនុវត្តច្បាប់និងការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ YouVersion ខុសច្បាប់ឬគ្មានការអនុញ្ញាត។ និង / ឬ
 • បញ្ចប់ឬផ្អាកការចូលរបស់អ្នកទៅគ្រប់ផ្នែកឬផ្នែកណាមួយនៃ YouVersion សម្រាប់ហេតុផលណាមួយឬគ្មានដោយរួមបញ្ចូលដោយគ្មានការកំណត់ការរំលោភបំពានល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

ដោយមិនកំណត់អ្វីដែលបានលើកឡើងខាងលើយើងមានសិទ្ធិសហការពេញលេញជាមួយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឬដីកាតុលាការស្នើសុំឬណែនាំយើងឱ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលផ្សាយលើឯកសារឬតាមយូធ្យូសឺ។ អ្នកចង់បាននិងជម្រុញជីវិតប្រកបដោយសិទ្ធិនិងសិទ្ធិនិងសេវាកម្មនិងអ្នកផ្តល់ការងារនិងនិយោជិកមន្ត្រីនិងអ្នកផ្តល់សិទ្ធិពីនិយោជិកណាម្នាក់ដែលស្វែងរកដោយសកម្មភាពណាមួយដែលបានចូលមកដោយភាគីណាមួយ។ យកជាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៃអ្នកវិនិយោគដោយសិទ្ធិជីវិត។ សិទ្ធិអំណាចឬសិទ្ធិអំណាចច្បាប់។

ការពឹងផ្អែករបស់អ្នកលើព័ត៌មាន

ព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើឬតាមរយៈយូវីសឺសត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់តែគោលបំណងព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណោះ។ ទោះបីជាយើងខិតខំផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានលើ YouVersion ជាភាសាផ្សេងៗក៏ដោយក៏ការបកប្រែជាភាសាផ្សេងក្រៅពីអង់គ្លេសនៃមាតិកា YouVersion ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយើងដោយភាគីផ្សេងទៀតហើយយើងមិនតំណាងឬធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការបកប្រែទាំងនោះទេ។ យើងមិនធានាភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញឬមានប្រយោជន៍នៃព័ត៌មាននេះទេ។ ការពឹងផ្អែកណាមួយដែលអ្នកដាក់លើព័ត៌មានបែបនេះគឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នក។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវនិងការទទួលខុសទាំងអស់ដែលកើតចេញពីការពឹងផ្អែកលើសម្ភារណាមួយដូចជាការដាក់ដោយអ្នកឬភ្ញៀវទេសចរផ្សេងទៀតណាមួយទៅនឹង YouVersion ឬដោយនរណាម្នាក់ដែលអាចនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងណាមួយនៃមាតិការបស់វា។

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

YouVersion និងមាតិកាលក្ខណៈពិសេសនិងមុខងាររបស់វា (រាប់បញ្ចូលទាំងមិនបានកំណត់ចំពោះរាល់ព័ត៌មានកម្មវិធីអត្ថបទការបង្ហាញរូបភាពវីដេអូនិងអូឌីយ៉ូនិងការរចនាការជ្រើសរើសនិងការរៀបចំដូចគ្នា) ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Life.Church ។ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឬអ្នកផ្តល់សម្ភារៈផ្សេងទៀតនិងត្រូវបានការពារដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអន្តរជាតិពាណិជ្ជសញ្ញាពាណិជ្ជសញ្ញាប៉ាតង់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតឬច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

ឡូហ្គោនិងរចនា

ឈ្មោះនិងនិម្មិតសញ្ញា YouVersion ឈ្មោះនិងនិម្មិតសញ្ញា Life.Church App Icon និម្មិតសញ្ញានិងឈ្មោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះ និម្មិតសញ្ញា និងឈ្មោះសេវាកម្ម រចនា និងពាក្យស្លោកទាំងឡាយ គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញា និង/ឬ បានរក្សាសិទ្ធិពី Life.Church។ អ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់រូបសញ្ញា និងការរក្សាសិទ្ធិទាំងនេះ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី Life.Church ជាមុននោះឡើយ។ រាល់ទាំងឈ្មោះ និម្មិតសញ្ញា ផលិតផល និងសេវាកម្ម រចនា ហើយនិងពាក្យស្លោកទាំងឡាយ នៅលើ YouVersion គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ម្ចាស់ទាំងនោះរៀងៗខ្លួន។

ការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់ជូននៅលើ YouVersion រំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នកឬសិទ្ធិផ្សេងទៀត សូមទាក់ទងភ្នាក់ងារដែលបានចាត់តាំងរបស់យើង តាមរយៈ (ក) ផ្ញើសំបុត្រទៅផ្នែកភ្នាក់ងារច្បាប់ Life.Church Operations, LLC, អាសយដ្ឋាន​ 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034 (ខ) តាមទូរស័ព្ទលេខ 405-680-5433 ឬ (គ) តាមអ៊ីមែល legal@life.church។ សូមជ្រាបថាវាជាគោលការណ៍របស់ Life.Church ដើម្បីលុបគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលបានរំលោភបំពានលើការប្រើប្រាស់ម្តងហើយម្តងទៀត។

តំណភ្ជាប់និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី

YouVersion អាចរាប់បញ្ចូលទាំងមាតិកាឬតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រឬធនធានផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រឬធនធានទាំងនោះទេហើយក៏មិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះពួកគេឬចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តចូលមើលគេហទំព័រភាគីទីបីណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយ YouVersion អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួននិងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់គេហទំព័របែបនេះ។ រាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍និង / ឬមតិយោបល់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារទាំងនេះនិងរាល់អត្ថបទនិងចម្លើយចំពោះសំណួរនិងខ្លឹមសារផ្សេងទៀតក្រៅពីខ្លឹមសារដែលផ្តល់ដោយ Life.Church គឺគ្រាន់តែជាមតិនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពដែលផ្គត់ផ្គង់សំភារៈទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ។ សមា្ភារៈទាំងនេះមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតរបស់ Life.Church ទេ។ យើងមានការមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់មាតិកាឬភាពត្រឹមត្រូវនៃការសមា្ភារៈណាមួយដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ដែនកំណត់ភូមិសាស្រ្ត

Life.Church មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងមិនអះអាងថា YouVersion ឬខ្លឹមសារណាមួយអាចចូលដំណើរការបានឬសមរម្យនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ ការចូលប្រើ YouVersion អាចមិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដោយមនុស្សជាក់លាក់ឬនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់។ ប្រសិនបើអ្នកចូលមើល YouVersion ពីខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកធ្វើដូច្នេះតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះការគោរពតាមច្បាប់ក្នុងតំបន់។

ការបដិសេធនៃការធានា

ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ មាតិការបស់វា និងមុខងារណាមួយសេវាកម្ម ឬវត្ថុដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈហានិភ័យរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនតាម "ជា" និង "តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន" ដោយគ្មានការធានាគ្រប់ប្រភេទនិងការបង្ហាញច្បាស់លាស់។ ឬត្រូវបានបញ្ជាក់។ ជីវិតមិនថ្មីៗឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយជីវិត។ ការធានារ៉ាប់រងឬការតំណាងណាមួយដោយគោរពតាមភាពពេញលក្ខណៈសន្តិសុខ, ភាពជឿជាក់, ភាពត្រឹមត្រូវ, ភាពត្រឹមត្រូវឬភាពបែកបាក់របស់អ្នក។ ដោយគ្មានការកំណត់អំពីការលះបង់ជីវិតមនុស្សឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាអ្នកតំណាងរឺក៏លិខិតបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់អ្នកឬសកម្មភាពណាមួយឬសេវាកម្មណាមួយឬរបស់របរដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈភាពយុតិ្តធម៌នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវទំនុកចិត្តមិនមានកំហុសឬមិនមានការប្រែប្រួលដែលកំហុសទាំងនោះនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ, ថាវីវីសឬម៉ាស៊ីនមេដែលវាអាចប្រើបានដោយឥតគិតថ្លៃនៃវីរុសឬសមាសធាតុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតឬថាការផ្តល់ជូនឬសេវាកម្មណាមួយឬរបស់របរដែលបានទទួលតាមរយៈអ្នកនឹងបំពេញតាមតម្រូវការឬតម្រូវការរបស់អ្នក។

LIFE.CHURCH បដិសេធរាល់ការធានាគ្រប់ប្រភេទ ទោះមានការបញ្ជាក់ ឬចង់មានន័យក្ដី ឬការថ្លែងឬមិនថ្លែងក្ដី រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការធានាណាមួយនៃការលក់ដូរ ការមិនមានរំលោភបំពានសិទ្ធិ និងភាពសមហេតុផលសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយដែរ។

ការលះបង់មិនប៉ះពាល់ដល់ការធានាណាមួយដែលមិនអាចរាប់បញ្ចូលឬត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលអាចប្រើបានឡើយ។

ដែនកំណត់លើការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីដែលមិនមានអ្វីកើតឡើងដល់ជីវិតអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកផ្តល់សេវាកម្មឬបុគ្គលិកណាមួយរបស់ពួកគេភ្នាក់ងារមន្រ្តីឬអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយតាមទ្រឹស្តីច្បាប់ណាមួយដែលកើតឡើងឬជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកឬភាពមិនអាចទទួលយកបាន ការប្រើប្រាស់យូវីវេនិងគ្រប់បណ្តាញភ្ជាប់ទៅនឹងវាឬមាតិកាណាមួយដែលបានផ្តល់ជូននៅលើឬតាមរយៈអ្នកឬគេហទំព័រណាមួយផ្សេងទៀតឬសេវាកម្មណាមួយឬរបស់របរដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈការរំលោភបំពានដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការខូចខាតដោយផ្ទាល់ឬដោយចេតនាណាមួយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងគ្មានដែនកំនត់។ ការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ការរំជើបរំជួលចិត្តការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញការខាតបង់អាជីវកម្មឬការសន្សំប្រាក់ការកាត់កំហាប់ការបាត់បង់ការបាត់បង់ការបាត់បង់ទិន្នន័យនិងមូលហេតុដែលនាំឱ្យមានការខូចខាត (រាប់បញ្ចូលភាពមិនធម្មតា) បាស នៃកិច្ចសន្យាឬអ្វីផ្សេងទៀតទោះបីជាមិនគិតថ្លៃក៏ដោយ។

ការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមការទទួលខុសត្រូវណាមួយដែលមិនអាចត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលឬមានកំណត់ក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានឡើយ។

ការសងជំងឺចិត្ត

អ្នកយល់ព្រមការពារ សងជំងឺចិត្ត និងប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដល់ Life.Church ក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងអ្នកផ្តល់សេវា និងភ្នាក់ងារ និងនាយកប្រតិបត្តិ និយោជិក អ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកស្នងសិទ្ធិ និងអ្នកទទួល បណ្តឹងទាមទារ សំណង ការខូចខាត សំណងការវិនិច្ឆ័យ ការខាតបង់ ការចំណាយ ការចំណេញ ឬថ្លៃឈ្នួល (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃឈ្នួលមេធាវីសមរម្យ) ដែលកើតឡើង ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ ឬការប្រើប្រាស់ YouVersion របស់អ្នករួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការប្រើប្រាស់របស់អ្នកឡើយ។ ការចូលរួមវិភាគទានការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារ សេវាកម្ម និងផលិតផលនានារបស់ YouVersion ក្រៅពីការអនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញនៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានពី YouVersion ។

ច្បាប់គ្រប់គ្រងនិងយុត្តាធិការ

រាល់បញ្ហាជម្លោះឬការអះអាងពាក់ព័ន្ធនឹង YouVersion និងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ (រួមទាំងជម្លោះឬពាក្យបណ្តឹងដែលមិនមែនជាកិច្ចសន្យា) នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយដោយយោងទៅតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាដោយមិនមានអានុភាពលើជម្រើសណាមួយឬទំនាស់រវាងច្បាប់ ឬច្បាប់។ ឈុតស្របច្បាប់សកម្មភាពឬនីតិវិធីណាមួយដែលកើតចេញពីឬជាប់ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឬការបកប្រែត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្តាច់មុខនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកឬតុលាការរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាក្នុងករណីនីមួយៗដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងអូក្លាហូម៉ា, ទីក្រុងអូក្លាហូម៉ា។ ដោយយល់ព្រមទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងការប្រើប្រាស់ YouVersion អ្នកលះបង់ការជំទាស់ណាមួយនិងទាំងអស់ចំពោះការអនុវត្តយុត្តាធិការលើអ្នកដោយតុលាការបែបនេះនិងទីកន្លែងនៅក្នុងតុលាការបែបនេះ។

លះបង់និងភាពខុសគ្នា

LifeChurch អាចបោះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតុលាការឬសាលាក្តីផ្សេងទៀតនៃដែនសមត្ថកិច្ចដែលមិនមានសុពលភាពខុសច្បាប់ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយហេតុផលណាមួយនោះការផ្តល់នេះនឹងត្រូវលុបបំបាត់ឬកំណត់ទៅវិសាលភាពអប្បបរមាដូចដែលបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងបន្ត។ កម្លាំងពេញនិងផលប៉ះពាល់។

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ទាំង​មូល

លក្ខខណ្ឌនិង ច្បាប់គោលការណ៍ឯកជន របស់យើងទាំងនេះ បង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយគត់និងទាំងមូលរវាងអ្នក និង ព័ន្ធកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ Life.Church, LLC ដោយគោរពតាម YouVersion និងជំនួសរាល់ការយល់ដឹងនាគ្រប់សម័យទាំងប៉ុន្មាន រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀង ការធានា និងការបង្ហាញ ទាំងមាននៅលើក្រដាសសរសេរ និងផ្ទាល់មាត់ ជាមួយការគោរពដល់ YouVersion ។

យោបល់និងកង្វល់របស់អ្នក

YouVersion ត្រូវបានដំណើរការដោយ Life.Church Operations, LLC ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវនៅរដ្ឋ អូក្លាហូម៉ា។ រាល់មតិយោបល់សំណូមពរការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹង YouVersion គួរតែត្រូវបានណែនាំទៅ៖ YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 ឬតាមអ៊ីមែល help@youversion.com

YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ