កំហឹង

កំហឹង

3 ថ្ងៃ

កំហឹង​កើត​មាន​ឡើង​ទៅ​លើ​ភាព​ល្អ​បំផុត​របស់​យើង! ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​យើង​ទៅ​នឹង​កំហឹង​គឺ​ស្ថិត​នៅ​លើ​ការ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​នឹង​អាន​នូវ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ ចាត់​ទុក​ គំរោង​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​មួយ​នេះ ជា​ការ​ទុក​ចិត្ត​ដែល​នៅ​ក្បែរ​លោក​អ្នកលើ​ប្រធាន​បទ​កំហឹង។ ខ​គម្ពីរ​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​ជា​ជំនួយ​ដល់​លោក​អ្នកក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​កំហឹង យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ។ សូ​មអោយ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​ចង​ចាំ​នូវ​បទ​ព្រះ​គម្ពីរ! សំរាប់​ប្រព័ន្ធ​ជាក់​លាក់​ក្នុង​ការ​ចង​ចាំ​នូវ​ព្រះ​គម្ពីរ សូម​ចូល​មក​កាន់ៈ www.MemLok.com

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​