ការល្បួង

ការល្បួង

៧ ថ្ងៃ

ការល្បួងកើតមានឡើងគ្រប់ទម្រង់។ វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការដោះសារទៅលើការសម្រេចចិត្ត និងធ្វើអោយខ្លួនឯងបានសប្បាយ។ គំរោងអានប្រាំពីរថ្ងៃនេះនឹងជួយលោកអ្នកយកឈ្នះលើការល្បួង តាមព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ សូមចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងគំនិង ហើយអនុញ្ញាតិអោយព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់ជីវិតអ្នក នោះអ្នកនឹងយកឈ្នះនូវកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់ការល្បួង។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

គំរោង​ផែន​ការណ៍នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ LifeChurch.tv។

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​