ទំនុកចិត្ដជឿជាក់

ទំនុកចិត្ដជឿជាក់

៤ ថ្ងៃ

ព្រះ​ជាម្ចាស់​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ដឹង​ថា អ្នក​បាន​ទទួល​ការ​សង្គ្រោះ ហើយ​នឹងបាន​ទៅ ស្ថាន​បរម​សុខ! ទំនុកចិត្ដជឿជាក់ អាចរីកចម្រើនឡើង ​តាម​រយៈការ​ជួប​ជាមួយ​នឹងព្រះជាម្ចាស់​ និងតាម​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយនឹង​ព្រះបន្ទូល​របស់​ទ្រង់។ ខ​ព្រះគម្ពីរ​មានជាបន្តបន្ទាប់ ​នឹង​អាច​ជួយ​ឱ្យអ្នក មានទំនុកចិត្ដជឿជាក់យ៉ាងប្រាកដ នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតតទៅ ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកបានទន្ទេញចងចាំ ខព្រះគម្ពីរទាំងប៉ុន្មាននោះ។ ចូរអនុញ្ញាតឱ្យជីវិតរបស់អ្នក ទទួលបានការបំផ្លាស់បំប្រែ ដោយការទន្ទេញចាំនូវខព្រះគម្ពីរទាំងនោះ! សម្រាប់ការទទួលបានប្រព័ន្ធខព្រះគម្ពីរចងចាំ ដែលធំធេង និងស៊ីជម្រៅជាងនេះ សូមចូលទៅកាន់៖ http://www.MemLok.com

អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ

យើង​ខ្ញុំសូម​អរគុណ​ចំពោះ MemLok, ប្រព័ន្ធ​ចង​ចាំខ​ព្រះ​គម្ពីរ​ ដែល​បាន​ផ្ដល់​គម្រោង​អាន​មួយ​នេះ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពី MemLok, សូមចូល​ទៅ​កាន់៖ http://www.MemLok.com/

អំពី​អ្នក​បោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​