ការ​ធានាអះអាង

ការ​ធានាអះអាង

៤ ថ្ងៃ

ព្រះ​ជាម្ចាស់​ចង់​អោយ​អ្នក​ដឹង​ថា អ្នក​បាន​ទទួល​ការ​សង្គ្រោះ ហើយ​នឹង​ទៅ ស្ថាន​បរម​សុខ! ការ​ធានា​នេះ​​ធំឡើង​តាម​រយះការ​ជួប​ជាមួយ​ព្រះជាម្ចាស់​តាម​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ទ្រង់។ ខ​គម្ពីរ​ខាង​ក្រោម ពេល​អ្ន​កចង​ចាំ វា​នឹង​អាច​ជួយ​អ្នក​អោយ​សម្រាក​យ៉ាង​សុខ​ជាមួយ​ព្រះជាម្ចាស់​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ។ សូម​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជីវិត​អ្នក​ដោយ​ចង​ចាំ​នូវ​ខ​ព្រះ​គម្ពីរ​! សម្រាប់​ប្រពន្ធ័​ងាយ​ៗ ក្នុង​ការ​ចង​ចាំ​ខ​ព្រះ​គម្ពីរ សូម​ចូល​ទៅកាន់ http://www.MemLok.com

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

យើង​សូម​អរគុណ​ចំពោះ MemLok, ប្រព័ន្ធ​ចង​ចាំ​ព្រះ​គម្ពីរ​ ដែល​បាន​ផ្ដល់​នូវ​គំរោង​អាន​មួយ​នេះ។ សំរាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពី MemLok, ចូល​ទៅ​កាន់៖ http://www.MemLok.com

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​