ការ​ព្រួយបារម្មណ៍

ការ​ព្រួយបារម្មណ៍

7 ថ្ងៃ

ជីវិត​របស់​យើង​ងាយ​នឹង​ទទួល​ការ​វាយ​លុក​ដោយ​ការ​ខ្វល់​ខ្វាយ​ និង ការ​ភ័យខ្លាច​ចំពោះអ្វី​ដែល​យើង​មិន​ស្គាល់។ ផ្ទុយមកវិញ ព្រះជាម្ចាស់បាន​ប្រទាន​មក​អោយ​យើង​នូវវិញ្ញាណនៃ​សេចក្ដី​ក្លាហាន មិន​មែនការ​ភ័យខ្លាច​និង​ការ​ខ្វល់​ខ្វាយ​នោះទេ។ គំរោង​ការ​អានរយៈពេល​ប្រាំពីរ​ថ្ងៃនេះ​ នឹង​ជួយអោយ​លោក​អ្នកចេះ​ងាកទៅ​រក​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​រាល់​គ្រប់ស្ថានភាព​ទាំង​អស់​ក្នុង​ជីវិត។ ការ​សំរេច​បាន​យ៉ាង​ជាញជ័យ ឈ្នះ​ទៅលើ​ការ​ខ្វាយខ្វល់ គឺ​ជាការ​ចេះទុកចិត្ត​លើ​ព្រះជាម្ចាស់។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​