Một cái nhìn Kinh Thánh về thay đổi xã hội

Ngày 1 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

Ưu tiên 

Trong Phúc Âm Luca, lần đầu tiên chúng ta thấy Chúa Giê-xu, giới thiệu lý do tại sao Ngài đến. Điều này cũng được viết trong Ê-sai 61: 1-2, hàng trăm năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Lí do Chúa Giê-xu đến thế gian là gì? Có phải là lời giải đáp cho mọi người’s nhu cầu thuộc linh, hay nhu cầu vật chất của họ - hoặc cả hai?

Bằng cách phản ánh về sứ điệp của Chúa Giê-xu’, chúng ta có thể hiểu những cách Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hợp tác với Ngài trong việc đưa ra các giải pháp cho những thách thức và nhu cầu của cộng đồng chúng ta. Nếu không có sự tham gia’ của Chúa, chúng tôi không thể đáp ứng những nhu cầu này— nhưng không có sự hợp tác của chúng tôi Chúa sẽ không hành động.

Phản chiếu:

Đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực, rằng chúng ta thiếu nguồn lực để giải quyết các vấn đề chúng ta phải đối mặt. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những nguồn lực rất hạn chế mà chúng ta có đủ khi chúng ta dâng cho Chúa, người có thể nhân lên hiệu quả của những nguồn lực đó.