การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 12 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
พระเยซูได้เข้าสู่การทดลองและสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อพระองค์ได้ดำเนินอยู่บนโลกในครั้งที่ทรงเป็นมนุษย์ และที่กางเขนนั้นเป็นเป็นมากกว่าการทดลองและความยากลำบาก และมันเป็นความเจ็บปวด! มันเป็นความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนบนโลกนี้ได้รับรู้ และพระเยซูทรงอดทนที่บนกางเขนและความเจ็บปวดทางร่างกายต่อพระองค์ได้อย่างไร?พระองค์ทรงอดทนบนไม้กางเขน แม้พระองค์จะไม่ชอบความเจ็บปวด ทั้งหมดนี้เพราะความชื่นชมยินดีที่ตั้งอยู่ในพระองค์ และความชื่นชมยินดีอะไรที่พระองค์เห็นเมื่อพระองค์อยู่ที่บนกางเขน? และความชื่นชมยินดีอะไรที่ทำให้พระองค์จดจ้องอยู่เหนือความเจ็บปวดที่เกินจะทนรับได้? และความชื่นชมยินดีที่เป็นกำลังให้พระเยซูนั้นอยู่บนคุณ ... และอยู่บนข้าพเจ้า และเรานั้นก็เป็นความชื่นชมยินดีของพระองค์ และพระองค์ก็เป็นความชื่นชมยินดีของเรา!พระเยซูรู้ว่าพระองค์จะต้องตายเพื่อให้เราสามารถมีชีวิต ... และนั่นเป็นความชื่นชมยินดีที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์! พระองค์รู้ว่าพระองค์จะถูกตรึงที่บนกางเขนเพื่อปลดปล่อยเราออกจากความเจ็บปวด ความท้อใจ ... ซึ่งเป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่สามารถอธิบายได้จากพระองค์! และพระองค์รู้ว่าพระวรกายของพระองค์ทรงแบกรับความเจ็บปวดเพื่อเราจะได้รับการรักษา ... และพระองค์เรียกสิ่งนั้นว่าเป้นความชื่นชมยินดีที่บริสุทธิ์!และคุณคิดว่าพระเยซูต้องการที่จะไปยังที่นั่นหรือ? ไม่ ... พระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ทรงเสียพระทัย ... แต่พระองค์ก็ทรงทำเพราะพระองค์เรียกคุณว่า "ความชื่นชมยินดี" และเราสามารถรับความชื่นชมยินดีได้เพราะเรามีพระองค์!