การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 10 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ความชื่นชมยินดีในพระเจ้านั้นเป็นกำลังของคุณและมารก็รู้ว่าถ้ามันสามารถขโมยกำลังของคุณ มันจะทำให้คุณนั้นเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอและไม่เติบโตคุณรู้หรือไม่ว่ามารมันไม่ติดตามถึงสุขภาพของคุณ? คุณคิดว่ามันสนใจเกี่ยวกับคู่แต่งงานหรือกางเงินของคุณ? และลูกของคุณ เพราะสิ่งนั้นมันไม่ต้องการ! สิ่งที่มันต้องการคือความชื่นชมยินดีของคุณและมันพยายามจะขโมยคววามชื่นชมยินดีโดยการทำลายสุขภาพของคุณ คู่แต่งงาน การเงินและลูกๆของคุณมารมันรู้ว่ามันไม่สามารถปฏิเสธความรอดของคุณ หรือการยกโทษยาปที่พระเยซูประทานให้กับคุณ และมันจึงพยายามขโมยสิ่งที่ล้ำค่าที่มันสามารถหยิบฉวยมาได้ มันไม่ย่อท้อและมันจะทำทุกๆสิ่งที่มันสามารถหลอกคุณและนำคุณออกจากความชื่นชมยินดีวันนี้ ข้าพเจ้าขอท้าทายคุณให้ยืนหน้าต่อหน้า ... กับโจทก์ของคุณและประกาศต่อหน้าที่น่ารังเกียจของมัน "เจ้ามาร ... เจ้าไม่สามารถทำได้!! เจ้าไม่สามารถนำความชื่นชมยินดีออกจากข้าพเจ้าได้!"เมื่อคุณเลือกที่จะท้าทายศัตรูคุณด้วยความชื่นชมยินดีที่พระเยซูทรงสละพระชนม์เพื่อประทานให้คุณ คุณจะเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งในโลกนี้ และพระเจ้าจะสามารถใช้คริสเตียนที่เต็มด้วยความชื่นชมยินดีที่กล้าพอที่จะประกาศความชื่นชมยินดีไม่ว่าเขาจะพบสถานการณ์อะไร