Tân Ước - Công Vụ và Thư Tín

85 Ngày

Đọc sách Công Vụ và các Thư Tín chưa bao giờ trở nên dễ dàng như thế này! Kế hoạch được YouVersion tổng hợp và trình bày để giúp bạn đọc xuyên suốt từng lá thư trong Tân Ước và cả sách Công Vụ Các Sứ Đồ!

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất