Cựu Ước - Các Sách Khôn Ngoan

10 Tuần

Mỗi ngày một vài đoạn, kế hoạch này sẽ hướng dẫn bạn đọc các sách về sự khôn ngoan - Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo và Nhã Ca, rất thích hợp cho việc học Kinh Thánh cá nhân hay theo nhóm.

Nhà phát hành

Chương trình đọc này được cung cấp bởi YouVersion

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất