Lu-ca

12 ngày

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc xuyên suốt sách Tin Lành Lu-ca.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất