60 Ngày Khởi Đầu

60 Ngày

Kế hoạch 60 ngày này được thiết kế để giúp bạn khởi đầu (hoặc bắt đầu lại) mối quan hệ với Chúa Jêsus. Mỗi ngày bạn sẽ làm ba việc: Gặp gỡ Chúa Jêsus qua các sách Tin Lành, tìm hiểu trong các sách thư tín về cách người tin Chúa sống theo lời Ngài và lớn lên trong Ngài hơn qua lời cầu nguyện.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất