1 & 2 Phi-e-rơ

1 & 2 Phi-e-rơ

4 Ngày

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc 1 & 2 Phi-e-rơ, phù hợp cho học Kinh Thánh cá nhân hoặc nhóm nhỏ.

Nhà phát hành

Kế hoạch này được tạo ra bởi YouVersion. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập tại: www.youversion.com

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất