Cựu Ước - Đại Tiên Tri

Cựu Ước - Đại Tiên Tri

60 Ngày

Mỗi ngày một vài đoạn, kế hoạch này sẽ hướng dẫn bạn đọc các sách đại tiên tri trong Cựu Ước - Ê-sai, Giê-rê-mi, Ca Thương, Ê-xê-chi-ên, và Đa-ni-ên, rất phù hợp cho học Kinh Thánh cá nhân hay nhóm nhỏ.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất