Công vụ các sứ đồ

14 Ngày

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn học biết về các Sứ Đồ và Hội Thánh đầu tiên.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do LifeChurch.tv biên soạn.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất