Cầu nguyện

Cầu nguyện

21 Ngày

Học cách cầu nguyện tốt nhất từ lời cầu nguyện của những người trung tín cũng như từ chính Chúa Giê-xu. Tìm thấy nguồn khích lệ để bạn trình dâng nan đề của mình cho Chúa mỗi ngày một cách bền đỗ và nhẫn nại. Tìm hiểu những lời cầu nguyện trống rỗng, vị kỷ, và ngược lại là những lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng trong sạch. Hãy cầu nguyện không thôi.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất