Vua Giê-xu: Tĩnh nguyện Lễ Phục Sinh bởi Timothy Keller

Ngày 1 trong 9 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
"Được Vua kêu gọi"

Phúc âm không phải là lời khuyên: Đó là tin tốt lành rằng bạn không phải cậy sức riêng để đến với Đức Chúa Trời; Chúa Giê-xu đã làm điều đó cho bạn. Và đó là một món quà mà bạn nhận được nhờ ân sủng tuyệt đối—qua ân huệ vô điều kiện hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Nếu bạn tiếp nhận món quà đó và tiếp tục giữ nó, thì sự kêu gọi của Chúa Giê-xu sẽ không kéo bạn vào sự cuồng tín hay tiết chế. Đặt Chúa Giê-xu mục tiêu và ưu tiên tuyệt đối sẽ trở thành niềm đam mê của bạn, để quỹ đạo xung quanh Ngài; Dẫu vậy khi bạn gặp ai đó đặt sự ưu tiên khác bạn, một đức tin khác bạn, bạn sẽ không cho rằng họ kém hơn bạn. Bạn thực sự sẽ mong muốn phục vụ họ hơn là áp bức họ.

Tại sao? Bởi vì phúc âm không phải là lựa chọn làm theo lời khuyên, bèn là về việc được kêu gọi bước theo theo một vị Vua. Không chỉ ai đó có quyền lực và thẩm quyền để nói với bạn những gì cần phải làm —nhưng là người với quyền lực và thẩm quyền để làm những gì cần phải làm, rồi ban nó cho bạn như là tin tốt.

Chúng ta sẽ thấy loại thẩm quyền đó ở đâu? Sự báp têm của Chúa Giê-xu đã được cặp theo với những dấu hiệu công bố thẩm quyền thiên thượng của Ngài. Sau đó, chúng ta thấy Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê, và Giăng theo Chúa Giê-xu không ngớt— vì vậy lời kêu gọi của Ngài có thẩm quyền. Mác tiếp tục xây dựng chủ đề này:

"Họ đến Ca-phác-na-um, và khi ngày Sa-bát đến, Chúa Giê-xu vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy. Người ta lấy làm ngạc nhiên vì lời dạy của Người, vì Người dạy họ như một người có uy quyền chứ không phải là thầy giảng luật"
(Mác 1: 21–22)

Mác sử dụng thuật ngữ thẩm quyền lần đầu tiên; Từ này có nghĩa gốc là "đến từ những thứ ban đầu." Mác trình bày lời dạy của Chúa Giê-xu về cuộc sống bắt nguồn từ một thẩm quyền nguyên thuỷ, chứ không phải từ thẩm quyền thứ cấp .

Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn hoàn toàn đầu phục trước vị Vua hoàn hảo này? Về công việc của bạn? Tình cảm? Gia đình? Tài chính hay những mối quan hệ?

Đoạn trích từ JESUS THE KING của Timothy Keller
Được lên lịch in lại với Riverhead Books, một thành viên của Penguin Group (USA) LLC, Công ty A Penguin Random House. Bản quyền © 2011 bởi Timothy Keller

Và từ JESUS THE KING STUDY GUIDE của Timothy Keller và Spence Shelton, Bản quyền (c) năm 2015 bởi Zondervan, một bộ phận các Nhà xuất bản Cơ đốc của HarperCollins.