Chiếc bình thạch cao

Chiếc bình thạch cao

5 Ngày

Một cuộc đời đổ ra. Chúng ta thấy một ví dụ về điều này khi Mary xức dầu cho Đức Chúa Giê-xu (Giăng 12: 1-8). Trong 5 ngày tiếp theo, chúng ta hãy làm như Mary đã làm và đập vỡ bình thạch cao, vì vậy chúng ta có thể bị vượt qua bởi hương thơm của Chúa Giê-xu.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Tearfund vì đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.tearfund.org/yv

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất