Năm Mới, Ơn Phước Mới

Năm Mới, Ơn Phước Mới

15 Ngày

Trong suốt 15 ngày, Paul David Tripp sẽ nhắc lại về ân điển của Đức Chúa Trời trên cuộc đời bạn - những sự thật không bao giờ già cỗi. Khi "việc thay đổi hành vi" hoặc những câu cách ngôn lạc quan không đủ để khiến bạn trở nên mới, hãy học cách tin cậy vào sự tốt lành của Đức Chúa Trời, nương cậy vào ân điển của Ngài, và sống cho sự vinh hiển của Ngài hàng ngày.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Crossway đã cung cấp bài học này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: https://www.crossway.org/books/new-morning-mercies-hcj/

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 100000 lượt hoàn tất