Oswald Chambers: Niềm vui - Sức mạnh trong Chúa

Tĩnh nguyện
Sự vui mừng có nghĩa là sự trọn vẹn hoàn hảo cho điều mà tôi đã được tạo ra và được tái tạo, không phải việc hoàn thành thành công một điều gì đó. Sự vui mừng mà Chúa chúng ta đã đặt ra khi làm những điều mà Đức Chúa Cha sai Ngài làm. Chúng ta đều phải tìm chỗ đứng của mình trong cuộc đời và về mặt tâm linh, chúng ta tìm thấy nó khi chúng ta nhận được chức vụ của mình từ Chúa. Để làm được điều này, chúng ta đã phải đồng hành với Chúa Giê-xu; chúng ta phải biết Ngài hơn là một Đấng Cứu Rỗi cho cá nhân. Tôi đã nhận được chức vụ từ Chúa chưa? Nếu vậy, tôi phải trung thành với điều ấy, để xem cuộc đời tôi là quý giá cho sự hoàn thành chức vụ đó.Chúa ơi, con đến trước Ngài. Xin cho con sự tiếp đến đầy ơn phước của cuộc đời Ngài cho đến khi suy luận, trí tưởng tượng và lời nói của con là của Ngài hết. Ngài đã làm mới tâm linh con và phục hồi cho con sự cứu rỗi của Ngài lớn lao đến nhường nào!Câu hỏi suy ngẫm: Nơi thích hợp tâm linh của tôi là gì? Tôi đang làm điều gì mà chỉ có tôi mới làm được? Chức vụ của tôi nhận từ Chúa là gì? Tôi có trung thành với điều ấy không? Theo cách nào mà cuộc đời tôi quý giá với Chúa Giê-xu?Trích dẫn từ Called of God và Knocking at God's Door, © Nhà xuất bản Discovery House